Close

Affiliate Marketing คือ?

Marketing ก็คือการตลาดอย่างหนึ่ง โดยถ้าให้อธิบายการทำงานของมันก็คือ การเป็นนายหน้า หรือช่วยขายสินค้าของคนอื่นแล้วได้ค่า commission กลับมาเป็นค่าตอบแทน…

Digital Transformation คือ?

Digital Transformation Digital Transformation คือ การเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสอดรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว หรือถ้าเ…

ธุรกิจ B2B คืออะไร

ธุรกิจ B2B คืออะไร B2B เป็นตัวย่อของคำว่า Business-to-Business ผู้ประกอบการ ถึง ผู้ประกอบการ ธุรกิจแบบ B2B เป็นการทำธุรกิจระหว่างคนทำธุรกิจด้วยกัน โดย…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
0