ยาง คืออะไร? ความหมายของยาง | ส.สมาน เทรดดิ้ง | บทความเรื่องยาง การใช้ยาง คุณสมบัติยาง

What is rubber? The meaning of rubber

What is rubber

ยาง คือวัสดุพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอน ยางเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง ยางที่มีต้นกำเนิดจากธรรมชาติจะมาจากของเหลวของพืชบางชนิด ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวสีขาว คล้ายน้ำนม มีสมบัติเป็นคอลลอยด์ อนุภาคเล็ก มีตัวกลางเป็นน้ำ ยางในสภาพของเหลวเรียกว่าน้ำยาง ยางที่เกิดจากพืชนี้เรียกว่ายางธรรมชาติ ในขณะเดียวกันมนุษย์สามารถสร้างยางสังเคราะห์ได้จากปิโตรเลียม

การผลิตยางธรรมชาติ

The largest natural rubber producer in the world is Southeast Asia accounts for 90 percent of the total production. The rest are from Central Africa. The species of rubber produced in Southeast Asia is Hevea brasiliensis (Hevea brasiliensis). Latex obtained from the rubber tree is a small rubber granule dispersed in water (emulsion), containing about 30% solid content. -40 Adding diluted formic acid to latex Make the latex coagulate The separation between the rubber and water. The water in the rubber is removed by rolling it with 2 rollers. There are two main methods of drying the rubber: rubber smoked and crepe. But because rubber is produced from farmers from different sources. It has to be classified according to the purity of the rubber.

รูปแบบของยางธรรมชาติ

ยางธรรมชาติสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะรูปแบบของยางดิบ ได้แก่

น้ำยาง
น้ำยางสด
น้ำยางข้น
ยางแผ่นผึ่งแห้ง : ยางที่ได้จากการนำน้ำยางมาจับตัวเป็นแผ่นโดยสารเคมีที่ใช้จะต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนการทำให้แห้งอาจใช้วิธีการผึ่งลมในที่ร่ม หรือ อบในโรงอบก็ได้แต่ต้องปราศจากควัน
ยางแผ่นรมควัน
ยางเครพ

ยางแท่ง : Before 1965, the natural rubber produced They are mainly produced in the form of smoked sheet rubber, crepe rubber or concentrated latex. There is no clear standard for rubber classification in these natural rubbers. As usual, the eyes are used to judge the rubber class. Later in 1965, the Rubber Research Institute of Malaysia (Rubber Research Institute of Malaysia) has produced the first block rubber. To improve and develop the quality of natural rubber to meet the standard. Suitable for use Until making block rubber the first natural rubber produced with quality control standards As well as the quality of raw rubber that is definitely produced

ยางแท่งความหนืดคงที่ : เป็นยางที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทำผลิตภัณฑ์ที่ต้องการควบคุมความหนืดของยางที่ใช้ในการแปรรูป เช่น อุตสาหกรรมยางท่อ, อุตสาหกรรมทำกาว

ยางสกิม : Skim rubber is a natural rubber obtained by bonding skim latex with acid and the resulting rubber is rolled and dried. Skim latex is the remaining water from making concentrated latex by using fresh latex to centrifuse. Separate rubber granules from water Which rubber granules are lighter than water Most of them separated into a concentrated latex. Concentrated latex containing 60-63 percent of rubber content, which skim latex is the remainder from centrifugal fuses to separate most of the rubber content. There is also a section of rubber material coming out as well Which is a small particle size rubber with 3-6% content of rubber
โครงสร้างหลักที่มีผลกระทบต่อสมบัติของยางธรรมชาติ

ยางธรรมชาติมีชื่อทางเคมี Is cis-1,4-polyisoprene. (cis-1,4-polyisoprene) is a molecule composed of pure carbon and hydrogen. Making it has properties not resistant to oil But it is a good electrical insulator. In one molecule it consists of isoprene units (C5H8) connected together into a long, straight chain. In 1 isoprene unit has double bonds and alpha-methyl groups. Lean was very sensitive to reaction. Making it possible to be able to be canized with sulfur And make the tires react easily with oxygen and ozone Causing the rubber to wear easily as well Therefore, the formulation of the rubber must be accompanied by anti-oxidant and anti-ozonant. [3] Natural rubber has chains that are easy to move around and around. Make natural rubber maintain good elasticity It has a glass transition temperature of -72 ° C. It can be used at very low temperatures. For uniformity in the molecular structure Causing natural rubber to crystallize when stretched Crystallization due to elongation also improves the rubber's mechanical properties, that is, the rubber has a tensile strength. Tear resistance And higher abrasion resistance Natural rubber has a high average molecular weight in the range 200,000 to 400,000 and has a very wide molecular weight distribution. Making the tire too hard to be processed directly There must be a rubber grinding. Before being used in the production process The rubber grinding tool generally uses a two-roller rubber grinding machine.

ยางธรรมชาติประเภทอื่น ๆ (ปรับสภาพโครงสร้าง)

ยางฮีเวียพลัส เอ็มจี (Heveaplus MG): Natural rubber that has been restructured to have a thermoplastic molecular structure, with the structure of the rubber being the backbone chain and the structure of the polymethyl methacrylate (Polymethyl methacrylate) is a chain connected to natural rubber (graft chain) called a graf copolymer.

ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (ENR): Epoxide natural rubber It is a rubber that is restructured by natural rubber using chemicals such as peroxy acid, which the rubber looks darker brown than normal natural rubber. Which can be prepared both latex and dry type It is manufactured to improve certain properties of natural rubber, such as making it more polarized. Better resistance to non-polar oils and solvents Can withstand ozone And good air permeability Because the double bonds in the natural rubber structure have less volume However, some properties are inferior to natural rubber, such as lower flexibility. And if vulcanized with sulfur, the rubber is not resistant to heat.ENR rubber is often used in the adhesive industry. Or adhesives, shoes, paint and tires, etc.

ยางผง (Powder Rubber): Powdered rubber is rubber that is produced in a granular form. For ease of use, that is, it can be used in a continuous production manner and can be used immediately without grinding or cutting rubber.

ยางธรรมชาติสกัดโปรตีน (DPNR): Protein-extraction natural rubber is a modified rubber. To have a low protein content in the tire, which reduces the nitrogen and ash content in the tire. Due to the presence of protein in the rubber (1%), the tire is vulcanized quickly. Some properties of the product are not good. Can't be used in engineering Due to its low resistance to pressure or impact properties And there may be a protein allergy in products that have been in direct contact, such as gloves, making it necessary to reduce protein content by preparing low-protein latex prior to product treatment or multiple rinsing for protein-isolating products. With soluble

ยางไซไคลซ์ (Cyclised Rubber): A rubber that modifies the molecular structure of the tire. By allowing the rubber molecules to link with each other until they form a circle Causing a decrease in the proportion of unsaturated bonds Make the rubber properties change and become stronger

ยางเอสพี (SP Rubber): SP Rubber refers to a rubber that is a vulcanized rubber, for example, SP 20 is a rubber that contains 20 parts of vulcanized rubber in 100 parts, etc.

การผสมยางธรรมชาติกับพอลิเมอร์ชนิดอื่น

ยางธรรมชาติเป็นยางที่มีสมบัติเด่นด้านควาเหนียวติดกันที่ดี, สมบัติด้านการขึ้นรูปที่ดี, ความร้อนสะสมในขณะการใช้งานต่ำ เป็นต้น แต่ก็มีสมบัติบางประการที่เป็นข้อด้อย

Therefore, to fix that disadvantage This can be achieved by selecting good properties from other synthetic rubbers such as the abrasion resistance properties of butadiene rubber (BR), oil resistance properties of nitrile rubber (NBR). , Resistance to heat and ozone properties of EPDM rubber, etc. By mixing these natural rubber with synthetic rubber together. But in order to mix them together, that type of synthetic rubber must not have the same polarity as natural rubber. Therefore, the compound rubber can be combined into the same phase better, such as BR, SBR, EPDM and NBR (low acrylonitrile grades), which directly influence the properties of the resulting blends. Is as follows

ความหนืดของยาง ยางธรรมชาติก่อนที่จะทำการผสมต้องทำการบดเพื่อลดความหนืดในตอนเริ่มต้นการผสมให้เท่ากับยางสังเคราะห์หรือใกล้เคียงซึ่งจะทำให้ยางทั้งสองผสมเข้ากันได้ดีขึ้น

ระบบการวัลคาไนซ์ของยาง ระบบที่ใช้ในการวัลคาไนซ์ต้องมีความเหมือนหรือแตกต่างกันไม่มากนัก เพื่อป้องกันการแยกเฟสของยางผสมขณะที่ทำการผสมยาง

ความเป็นขั้วของยาง ในกรณีที่ทำการผสมยางที่มีความเป็นขั้วแตกต่างกันมาก ควรพิจารณาถึงความสามารถในการกระจายตัวของสารเคมีในยางแต่ละชนิด โดยเฉพาะสารตัวเร่งและสารตัวเติม เพราะสารเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะกระจายตัวได้ดีในยางที่มีความเป็นขั้ว ซึ่งอาจส่งผลให้ยางผสมมีสมบัติต่ำลงจากที่ควรจะเป็น หากการกระจายตัวของสารเคมีไม่ดีเท่าที่ควร

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
ajax-loader
en_USEnglish