เครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified คือ - ส.สมาน เทรดดิ้ง
DBD Registered 1 - เครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified คือ - จดทะเบียน, กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, Registered, DBD

เครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified คือ

เครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified คือ เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รับรองว่าผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคล ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อยืนยัน การมีตัวตนอยู่จริงของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับเครื่องหมาย

๑. เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ , Social Media
๒. จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ ภายใต้พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
3. จำหน่ายสินค้า/บริการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ช่องทางการขอเครื่องหมาย

1. ผ่านระบบขอเครื่องหมายออนไลน์ เว็บไซต์ www.Trustmarkthai.com (คู่มือการขอเครื่องหมาย)
2. จัดส่งเอกสารมาที่ อีเมล์ e-commerce@dbd.go.th หรือ โทรสาร 02 547 5973
เอกสารที่ใช้ขอเครื่องหมาย DBD Registered
1) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)
2) สำเนาเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบแบบ ทพ.)

*หมายเหตุ

ขอเครื่องหมาย DBD Registered ใช้เวลานานประมาณ 1 วัน (นับจากวันที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับเอกสาร หรือข้อมูลจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) หากเว็บไซต์ หรือ Social Media มีรายละเอียดครบถ้วนตามเกณฑ์การให้เครื่องหมายของกรมฯ

ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1) สร้างความน่าเชื่อถือ ความมีตัวตนของผู้ประกอบการ
2) ผู้ประกอบการสามารถขอรับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน DBD Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ซึ่งได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3) ได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด

เอกสารรับรองการจดทะเบียน โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร้านค้าออนไลน์ ส.สมาน เทรดดิ้งเว็บไซต์: www.smarntrading.comเปิดดูเอกสาร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th