บริการหลักของเรา

บริการหลักของเรา

  • รับผลิตชิ้นส่วนยาง ตามแบบ, ตัวอย่าง ที่ต้องการ
  • สร้าง แก้ไข โมลด์ หรือแม่พิมพ์ ที่ใช้อัดขึ้นรูปชิ้นงาน
  • ออกสูตรยาง ปรับสูตรยาง ความแข็ง สี และคุณสมบัติ ตามต้องการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาที่พบ ในยางที่ใช้อยู่
  • สนับสนุน จัดหา ผลิตภัณฑ์ประเภทยาง
  • ให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหา เกี่ยวกับยาง

รับใบเสนอราคา

  • ผู้ติดต่อจะต้อง แจ้งข้อมูล จำนวนที่ต้องการ ขนาด แบบ รูปภาพ และ วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อประกอบการประเมินราคา และเลือกชนิดยางที่เหมาะสม.
  • มีการควบคุมข้อมูลของ แบบงาน ตัวอย่าง เอกสารการดำเนินงาน ต่างๆ ถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีการเผยแพร่ โดยสามารถเข้าถึงได้เฉพาะ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในขั้นตอนการดำเนินงานเท่านั้น.
  • สามารถติดต่อสอบถาม แจ้งข้อมูล ส่งแบบงาน ได้ทุกช่องทาง ติดต่อเรา โทร. 085-508-5588 อีเมล smarntrading@outlook.co.th